REVIEW

Huấn luyện có truyền thống gắn liền với thể thao. Mỗi vận động viên hàng đầu đều có một huấn luyện viên. Trong vài năm gần đây, huấn luyện đã trở nên áp dụng trong mọi lĩnh vực, trong kinh doanh và mọi khía cạnh của cuộc sống cũng như thể thao. Giờ đây, việc ai đó nhìn thấy một thông tin huấn luyện viên giúp họ đạt được mục tiêu trong cuộc sống và công việc là điều khá bình thường