Bài tập gym

Có một số bài tập Gym nhất định dành riêng cho nam giới và những bài tập khác dành riêng cho phụ nữ không? Hoàn toàn không, mặc dù đôi khi có vẻ như vậy. Nhưng thưa các cô, không có lý do gì mà các cô phải hạn chế bản thân trong những động tác như vậy. Bằng mọi cách, FITI đã dành riêng các bài tập Gym cho nữ để những bài tập không chỉ dành cho nam giới